Üyelik Koşulları

A) Üye olabilme şartları;

1.     Kabataş Erkek Lisesinden mezun olmak,

2.     Kabataş Erkek Lisesinde okumuş ve ayrılmış olmak,

3.     Kabataş Erkek Lisesinde öğretim, yönetim ve eğitim hizmetlerinde görev yapmak ve yapmış olmak,


B) Üye olamama durumu ;

Kabataş Erkek Lisesinde Öğrencilikleri Devam edenler derneğe üye olamazlar.

Dernek amacına uygun olarak hizmetleri geçmiş kişiler yönetim kurulunun talebi ve genel kurulun onayı ile onur üyesi olabilirler.

C) Derneğe üye olmak isteyenler;

www.iskader.org.tr  web sitesinden üyelik formunu doldurarak veya dernek Yönetim Kuruluna yazılı istemde bulunurlar. İstem kağıdına üye olmak için başvuranın adı soyadı, T.C. kimlik numarası,baba adı, ana adı, doğum yeri ve tarihi, nüfus kaydı, haberleşme adresi, fotoğrafı ve ödeyeceği yıllık aidat miktarının gösterilmesi şarttır.

Üye olma istem belgesini derneğe verilmesini takip eden 30 gün içinde yönetim kurulu üyeliğe kabul ve red kararı alır ve ilgiliye yazılı olarak bildirir. İstem kağıdındaki eksiklikler red sebebi değildir. Yönetim kurulu bunların tamamlanmasını ilgiliye yazılı olarak bildirir ve tamamlandığında kabul veya red kararı alır. Üyeliğe kabul veya red kararına karşı itiraz dernek genel kuruluna yapılır. Dernek genel kurulunun kararı kesindir.

D) Üyeliğin sona ermesi

1. Vefat  veya istifa ile üyelik sona erer.

2. Derneğe üye olup da dernekler kanunu veya sair mevzuat hükümlerine göre üye olma niteliğini kaybedenlerin üyeliği sona erer.

3. 2 sene üst üste aidat borcunu ödememiş olanlar ve bu 2 sene içinde genel kurul toplantısında katılmamış olanların üyeliği düşer.

4. Disiplin kurulunca dernekten çıkarılmasına karar verilenlerin üyeliği çıkarılma kararının kesinleşmesiyle sona erer.

5. Üyeliği düşenler ile üyelikten çıkarılanların kaydı yönetim kurulunun kararı ile silinir. Kaydı silinen üyenin kayıt numarası başka üyelere verilemez. Kayıt silinmelerine karşı itiraz genel kurula yapılır. Genel kurulun bu konudaki kararı kesindir.

6. Dernek disiplin kurulunca üyelikten çıkarılanlar hariç kaydı silinenlerin istekleri üzerine yeniden üye olabilmeleri mümkündür.

E) Üyelerin hakları ve görevleri;

1.     Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.

2.     Her üyenin sebep göstermeksizin istifaya hakkı vardır.

3.     Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

4.     Her asil üyenin genel kurul toplantısına katılmaya, eleştirilerde bulunmaya, teklifler yapmaya, öneriler sunmaya, seçimlere katılmaya, aday olmaya ve aday göstermeye, oy kullanmaya hakkı vardır.

5.     Her asil üyenin genel kurulda 1 oy hakkı vardır.

6.     Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

7.     Asil üyelerin derneğin kuruluş tüzüğüne uymak, amacına uygun hareket etmek, dernek üyeleri arasında dayanışmayı temin etmek, yönetime yardımcı olmak, zorunlu aidatı ödemek, üyeliğe giriş koşullarını devam ettirmek ve olabilecek değişiklikleri ve durumunu yönetime bildirmek zorunluluğu vardır. Bu gibi hususlara dikkat etmemek disiplin cezası gerektirmektedir.

8.    Onur üyeleri derneğin her türlü toplantısına katılabilirler, söz alabilirler, genel kurul toplantılarında görüş bildirebilirler, önerilerde bulunabilirler, oy hakları yoktur aday olamazlar seçilemezler.