Tüzüğümüz

İSTANBUL KABATAŞ ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Renkleri ve Simgesi

Madde 1 – 

a) Derneğin Adı: “İSTANBUL KABATAŞ ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ”dir.    Kısa adı “İSKADER” dir.

b) Derneğin merkezi İstanbul‘dur.

c) Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

d) Derneğin renkleri siyah, kırmızı ve beyaz ve altın rengidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Derneğin Amacı, Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve

Çalışma Biçimleri, Faaliyet Alanı

Madde 2- Derneğin amaçları şu şekilde belirtilmiştir:

-      Üyeleri arasında karşılıklı yardım ve dayanışma sağlamak, okul arkadaşlığını, toplumda birlik ve beraberliği arttıracak ve sağlamlaştıracak doğrultuda devam ettirmek,

-      Kabataş Erkek Lisesinde okuyanlara, mezun olup yüksek öğrenime devam edenlere, okuldan mezun olup da öğrenime devam etmeyenlere veya edemeyenlere ve üyelerinden gereksinimlerde bulunanlara her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak,

-      Mezunların, öğrencilerin ve/veya davetlilerinin katılacağı eğitici, öğretici, geliştirici ve dinlendirici kamplar açmak, yurtiçi ve yurtdışı seyahatler, yemekli ve çaylı toplantıları, piyangolar, kermesler, defileler ve konserler düzenlemek, bilimsel ve kültürel toplantılar yapmak, seminerler, konferanslar, paneller, yarışmalar, eğitici ve özendirici şenlikler düzenlemek,

-      İş sahibi mezunlar ile iş arayan mezunlarını bir araya getirmek, profesyonel hayatta mezunlar arasında kuvvetli bir iş ağı oluşturmak amacıyla organizasyonlar düzenlemek,

-      Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek

-      Türk eğitim ve öğretim sistemine hizmette bulunmak .

Bu amaçlar sınırlayıcı değildir ve Derneğ’in amacı çerçevesinde, bu Tüzük’e ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olmamak kaydıyla Dernek diğer işleri de yapabilecektir.

 

Derneğin amacı, adı, renkleri ve simgesi hiçbir nedenle değiştirilemez.

Hiçbir siyasi, dini ve spora ilişkin konu; her ne sebeple olursa olsun, Dernekte gerek yazılı gerekse sözlü bir biçimde gündem edilemez.

Madde 3- Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri şöyledir;

1- Kabataş Erkek Liseli olmak ruhunu yaşatmak, yaygınlaştırmak ve yüceltmek amacı ile ihtiyaç içinde oldukları tespit edilen kişilere ırk, din, dil farkı gözetmeksizin ısınma, barınma, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarını herhangi bir karşılık beklemeksizin karşılamak. Dernek üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması, mesleki bilgi düzeylerinin arttırılması için çalışmalar yapmak

2-Kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak

4-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışma ortamını sağlamak, her türlü menkul, gayrimenkul, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

13-Gerekli görülen yerlerde  şıube veya temsilcilikler açmak

14-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak

15-Oluşturacağı komisyon ve kurulları ile vereceği eğitimler ve gerçekleştireceği çalıştaylar sonucunda katılımcılara katılım belgesi vermek

16-Yaptığı faaliyetlerle ilgili görsel, işitsel ve yazılı olarak medya, sosyal medya kanalıyla duyuru, açıklama, yorum, söyleşiler yaparak üyeleriyle ve kamuoyuyla paylaşmak

17-Dernek tarafından bir iktisadi ve ticari işletme kurulması durumunda; yönetim kurulu, işletme için gerekli ve işin kapsamı doğrultusunda tam zamanlı veya kısmi süreli olarak görevlendirilecek personel, teknik kadro ve yönetici pozisyonlarını ve ücretlendirmeyi belirledikten sonra, dernek üyelerine yazılı veya elektronik posta yoluyla bildirecek ve öncelikle ehil nitelikteki üyelerin başvuruları işleme alınacaktır. Eksik kalan pozisyonlar için ilan yoluyla personel başvuruları alınacaktır. İşletmenin genel müdürlüğünü yönetim kurulu üyeleri “6 aylık” sürelerle dönüşümlü olarak yapacaklardır.

Madde 4- Dernek; sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma Şart ve Şekilleri

Madde 5- Derneğe Üye Olma

Üyelik başvuruları yazılı olarak yapılmak zorundadır. Yapılacak üyelik başvurusu; dernek yönetim kurulunca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç, yazıyla ya da başvuru sahibinin beyan ettiği elektronik posta adresine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üyelik başvurusunda bulunan gerçek kişiler, üye giriş bedelini ödediğini belgeleyen dekontu ibraz etmelidir.

Dernek üyeliği üç şekilde mümkün olabilir :

1) Asil Üye

2) Onursal Üye

3-Öğrenci Üye

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen, Kabataş Erkek Lisesi Mezunu veya Mensubu olan ve aidatını düzenli ödeyen; Tüzükte asil üyelik için gerekli diğer şartları taşıyan kişidir.Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar  Yönetim Kurulu’nun  kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler, Genel Kurulda oy kullanmazlar. Aidat yükümlülükleri de yoktur.Dernekler kanunu gereği derneğe asli üye olma haklarını taşıyan ancak öğrenciliği devam etmekte olanlar yönetim kurulu kararı ile derneğe Öğrenci Üye olabilirler. Öğrenci üyeler aidat ödemez , derneğin tüm faaliyetlerine ve genel kurula  katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

Asil üye olabilmek için;

1.                  Kamu haklarından yasaklanmış veya kısıtlanmış olmamak,

2.                  Kabataş Erkek Lisesi mezuniyet diplomasına sahip olmak veya Kabataş Erkek Lisesi’nde eğitim görmüş ya da eğitici veya idari kadroda görev yapmış olmak.

3.                  Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olmamış olmak ve yüz kızartıcı suçlardan kesinleşmiş karar ile hüküm giymemiş olmak veya Dernekler Kanunu ile kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından birinden hüküm giymemiş olmak.

4.                  Yıllık aidat ve yönetim kurulunun tespit edeceği giriş ücretini ödemek,

5.                  Dernek asil üyelerinden üç kişi ya da yönetim kurulu üyelerinden iki kişi tarafından teklif edilmek.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar ancak Türkiye’de ikamet etme haklarına sahip iseler üye olabilirler. Onursal üyeler ve öğrenci üyeler için ikamet şartı aranmaz.

Derneğe üye olmak için yapılan başvuru gündeme alınarak yapılan toplantıda, yönetim kurulunun oy birliği ile olumlu oylarını almış olmak gerekir. Yönetim kurulu olumsuz kararının gerekçesini açıklamak zorunda değildir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Dernekten daha önce istifa etmiş ve yeniden derneğe üye olmak isteyen kişilerin üyeliği, üye olduğu dönemdeki borçlarının tamamen ödenmesiyle ve Genel Kurul’un kararı ile kabul edilebilir.

Madde 6- Her üye, dilediği anda dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Hiç kimse üye olmaya zorlanmaz. Her üye, istifa etmek suretiyle dilediği zaman dernekten ayrılabilir. Dernekten çıkma talebi yazılı olarak veya e devlet üzerinden yapılır. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 7- Dernek üyeliğinde çıkarılmayı gerektiren haller;

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak,

c) Yetkisi dahilinde olmayan iş ve işlemleri dernek adına yapmak,

d) Dernek ve/veya üyeleri hakkında yazı, söz veya sosyal mecra aracılığıyla haysiyet kırıcı, yıpratıcı, suç unsuru teşkil eden beyanlarda bulunmak,

e) Genel ahlaka aykırı ve/veya yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,

f) Dernek organları tarafından alınan kararlara, kurallara uymamak,

g) Verilen görevlerden sürekli kaçmak,

h) Üyelik aidatını veya diğer parasal yükümlülüklerini, kendisine tanınan süre içerisinde ödememek,

ı) Bu tüzüğün 5.maddesinde belirtilen üye olma şartlarını kaybetmek,

i) Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek,

j) Dernek üyelik aidatını iki yıl üst üste ödememek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespit edilmesi halinde, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Bu durum üyelikten çıkarılan kişiye yazılı olarak bildirilir.

Üyelik aidatının ödenmemesi durumunda ise şu süreç işletilir:

Tüzük gereğince tespit edilmiş olan üyelik ödentisini ait olduğu yıl içerisinde ödemeyenlere müteakip yılın ilk 2 (iki) ayı içerisinde, Dernek’te kayıtlı bulunan adresine iadeli taahhütlü mektupla ve birer ay arayla iki ihtar yapılır. Son ihbardan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ödemediği takdirde Yönetim Kurulunca kayıtları silinir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Dernekten çıkan ya da çıkarılanlar, üyeliklerinin bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Organları, Organların Görev ve Yetkileri, Çalışma Koşulları,

Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplanma Usulleri

Madde 8- Derneğin organları aşağıdaki gibidir:

-      Genel Kurul

-      Yönetim Kurulu

-      Denetim Kurulu

-      Disiplin Kurulu