KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İSTANBUL KABATAŞ ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


İstanbul Kabataş Erkek Liseliler Derneği ('Dernek') olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte ve bu sebeple gerekli her türlü önlemi alarak özenle hareket etmekteyiz. Bu doğrultuda, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ('Kanun') 'Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü' başlıklı 10'uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Dernek tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

a)      Veri Sorumlusunun Kimliği

Dernek, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında 'Veri Sorumlusu' sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres              : Nispetiye Cad. Peker Sk. No: 26/5 Levent/İstanbul

Telefon           : +90 541 908 5 908

E-posta           : info@iskader.org.tr

b)     İşlenen Kişisel Veriler

Dernek ile ilişkiniz kapsamında, aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

Kimlik Bilgileri: T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, aile kimlik bilgileri

İletişim Bilgileri: e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri, sosyal medya hesapları

Özlük Bilgileri: özgeçmiş bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: ziyaretçi giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları

İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgileri, log kayıtları, şifre ve parola bilgileri, gezinti bilgileri

Finans Bilgileri: banka hesabı bilgileri, aidat borç bilgileri, burs bilgileri, gelir durumu bilgileri, kredi kartı bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri: meslek bilgileri, eğitim bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: görüntü ve ses kayıtları, fotoğraflar

Dernek Üyeliği: dernek üyeliği bilgileri

c)      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Dernek ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz tarafımızca Kanun'un 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:

1.      Üyelik ilişkileriniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, banka hesabı ve aidat borç bilgileriniz, meslek ve eğitim bilgileriniz ve görsel ve işitsel kayıtlarınız Dernek tarafından 'kanunlarda açıkça öngörülmesi' ve 'veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması' ve 'ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması' hukuki sebeplerine dayalı olarak:

a.       Dernek faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

b.      Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,

c.       Üyelik aidatlarının takibi ve tahsil edilmesi,

d.      Üyelerle iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

e.       Dernek tüzüğümüzün 2'nci maddesi kapsamında belirtilen Dernek amacının gerçekleştirilmesi ve bu doğrultuda ve 3'üncü maddesi kapsamında Dernek amacının gerçekleştirilmesi için yapılabilecek çalışmaların yürütülmesi,

f.       Dernek faaliyetleri, etkinlikler ve organizasyonlar kapsamında çekilen video ve fotoğrafların Dernek sosyal medya hesaplarında paylaşılması,

g.      Üyelerin Dernek faaliyetleri, etkinlikler, organizasyonlar ve bunların yanında Dernek, Kabataş Erkek Lisesi, BJK-Kabataş Vakfı ve iştirakleri ve ilgili kurumlara ilişkin haber ve gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi,

h.      Üyelerin diğer üyelere ilişkin haber ve gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi, üyeler arasındaki iletişimin sağlanması,

i.        Dernek faaliyetleri kapsamında, özellikle Kabataş TV için video çekimleri yapılması ve bu kayıtların sosyal medya hesaplarında paylaşılması, ve

j.        Üyelere yönelik Dernek hizmetleri ve ürünlerin sunulması amaçlarıyla işlenmektedir;

2.      Dernek internet sitesi ve mobil platformlarına üyelik ilişkiniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz Dernek tarafından 'bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması' ve 'veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması' hukuki sebeplerine dayalı olarak:

a.       Site üyelerin bilgi güncellemeleri ve üyelik işlemlerinin takip edilmesi,

b.      İnternet sitesi ve mobil platformlar üzerinden Dernek faaliyetleri kapsamında hizmet ve ürünlerin sunulması,

c.       İletişim taleplerinin karşılanması, ve

d.      İşlem güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir;

3.      Burs alan, burs veren ve bağışçı ilişkileriniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finans bilgileriniz, meslek ve eğitim bilgileriniz Dernek tarafından 'bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması', 'veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması' ve 'ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması' hukuki sebeplerine dayalı olarak:

a.       Burs almaya hak kazanan kişilerin belirlenmesi,

b.      Bur alanların takibinin yapılması ve burs alanlar ile iletişimin sağlanması,

c.       Burs alanlara burs ödemelerinin yapılması,

d.      Burs verenlerin takibinin yapılması ve verilen bursların toplanması,

e.       Burs verenler ile iletişimin sağlanması,

f.       Bağışçıların takibinin yapılması ve bağışların toplanması, ve

g.      Bağışçılar ile iletişimin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir;

4.      Tedarikçi ve iş ortağı ilişkileriniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finans bilgileriniz Dernek tarafından 'bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması' ve 'veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması' hukuki sebeplerine dayalı olarak:

a.       Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

b.      Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir;

5.      İş ve iş başvuru ilişkiniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, finans bilgileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz ve fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz iş organizasyonları, fuarlar gibi alanlarda verilen kartvizitler üzerinden 'bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması', 'veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması' ve 'ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması' hukuki sebeplerine dayalı olarak:

a.       Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

b.      Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c.       Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, ve

d.      Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir;

6.      Kimlik bilgileriniz, ziyaretçi giriş çıkış kayıtlarınız ile görüntü ve telefon ses kayıtlarınız 'ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması' hukuki sebebine dayalı olarak Dernek ofislerinin güvenliğin ve iletişim güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir;

7.      Dernek üyeliği bilginiz 'kanunlarda açıkça öngörülmesi' hukuki sebeplerine dayalı olarak dernek kayıtlarının tutulması ve mevzuat uyarınca Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden veya diğer yollarla ilgili resmi kurum ve kuruluşlara bildirim yapılması amaçlarıyla işlenmektedir;

d)     Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun'un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca yukarıda belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde ve amaçlarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve icra müdürlükleri, bilgi teknolojileri desteği, seyahat hizmetleri gibi hizmetler sunan tedarikçiler ve diğer iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.Dernek faaliyetleri, etkinlikler ve organizasyonlar kapsamında çekilen video ve fotoğraflarınız, Kabataş TV için çekilen video kayıtları ve diğer üyeler ile paylaşmak istediğiniz haberleriniz, açık rızanıza istinaden Dernek sosyal medya hesapları ve diğer platformlar üzerinden diğer Dernek üyeleri ve üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.Burs alan ve burs veren ilişkileriniz kapsamında Dernek tarafından işlenen kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

e)      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Dernek, kişisel verilerinizi Dernek ile ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve diğer dernek üyelerinden, internet, telefon, e-posta, sosyal medya aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik kanallardan yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında işlenmek üzere toplamaktadır.

f)       Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun'un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

 -          işlenip işlenmediğini öğrenme,

-          işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-          işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-          yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-          eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-          Kanun'da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-          aktarıldığı üçüncü kişilere düzeltilme, silme veya yok edilmeye ilişkin işlemlerin bildirilmesini isteme,

-          münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-          kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

g)      Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklara ilişkin taleplerinizi 'Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ' çerçevesinde yazılı olarak yukarıda yer alan adresimize kimliğinizi ispat etmek suretiyle elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. 

Ayrıca, Dernek'e daha önce bildirdiğiniz ve Dernek'te kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@iskader.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, Kanun uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

h)     Değişiklikler

Dernek işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma